SPSiran

مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی

دانیلو ماندیچ، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه هاروارد

دانیلو ماندیچ مدرس گروه جامعه شناسی است و با مدرک فوق دکترا در جامعه شناسی به به تدریس واحدهای “مقدمه ای در جامعه شناسی سیاسی”، “پناهندگان از دیدگاه جهانی”، “جنگ، انقلاب و جرایم سازمان یافته” و “روش های کیفی در جامعه شناسی” می‌پردازد. او درباره مهاجرت اجباری، جنبش های اجتماعی، ملی گرایی، روابط قومی، جنگ و جرایم سازمان یافته پژوهش می کند. کتاب او با نام گانگسترها و سایر دولتمردان، درباره نقش جنایت سازمان یافته در جنبش های جدایی طلبانه پس از جنگ سرد در مجله Princcon UP منتشر شد. متن زیر توصیف او از جامعه شناسی سیاسی است که در صفحه رسمی گروه جامعه شناسی دانشگاه هاروارد منتشر شده است.

سیاست درباره قدرت و اقتدار است. اما تولید، حفظ، توزیع قدرت و اقتدار فراتر از آن است که آن ها را معمولا در پویایی خانواده، محله، تبعیض نژادی، سیاست های رفاهی، جنبش های اجتماعی، دولت های ملی و اقتصاد جهانی می بینیم؛ بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه قدرت اعمال می شود؟ قدرت کجاست و چگونه به دست می آید و از دست می رود؟ مراکز قدرت چگونه به چالش کشیده می شوند؟ در رشته جامعه شناسی سیاسی، ما چنین سوالاتی را با استفاده از چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی جامعه شناسی سیاسی بررسی می کنیم.

موضوعات اصلی شامل دولت ملی و چالشگران آن، سرمایه داری، دموکراسی و جهانی سازی است. آثار نظری انتزاعی با کاربرد در زمینه های خاص ملی – تاریخی مورد کاوش قرار می گیرند. دانشجویان همچنین از انتقادات و مباحثات در جامعه شناسی سیاسی و همچنین محدودیت های آن آگاه خواهند شد. این رشته با توجه به مضامین اصلی به شش قسمت تقسیم می شود: (۱) مبانی، (۲) دولت ملت و چالشگران آن، (۳) سرمایه داری، (۴) دموکراسی، (۵) تصویر بزرگ: فرآیندهای جهانی و (۶) نتیجه گیری. ابتدا، ما نظریه پردازان جامعه شناسی را که بنیان جامعه شناسی سیاسی را بنا نهاده اند، بررسی می کنیم و روش های جایگزین مفهوم سازی قدرت را در نظر می گیریم. دوم، ریشه های دولت-ملت مدرن و روندهای تشکیل دولت را در زمینه های مختلف بررسی می کنیم. رویکردهای رقابتی برای ملی گرایی و همچنین تحقیقات عمده در مورد جنبش های اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت. سوم، در مورد سرمایه داری تحقیق می کنیم: زیربناهای ایدئولوژیک آن در جامعه و فرهنگ و رابطه آن با دولت – خصوصاً همانطور که در تکامل و تنوع مدل های دولت رفاه در جوامع سرمایه داری معاصر منعکس شده است. چهارم، طبقه بندی سیاسی و موارد حذف یا تبعیض نهادی در جوامع دموکراتیک را در نظر می گیریم. پنجم، آنچه به عنوان “جهانی شدن” شناخته می شود را موشکافی می کنیم، روش های جایگزین توصیف آن را سنجیده و از چگونگی تفاوت منطقه بندی می پرسیم. سرانجام، با برخی نتیجه گیری های آزاد درباره پتانسیل آینده و کمبودهای جامعه شناسی سیاسی نتیجه گیری می کنیم.

مدیر On مارس - 30 - 2021

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن