SPSiran


انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران توسط شماری از استادان، اندیشمندان و دغدغه ­مندان حوزه علوم اجتماعی، با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای جایگاه علم جامعه شناسی در ایران به ویژه با گرایش جامعه شناسی سیاسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در این حوزه از ۱۳۸۸ بنیان گذاشته و کوشش­های گوناگون علمی، پژوهشی و اجرایی را در این حوزه انجام داده­ است.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

وبینار چگو

وبینارچگونگی رشد فرهنگ سیاسی در انتخاباتانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ...

وبینار سوا

وبینار سواد رسانه ای و انتخابات در ایرانانجمن علمی جامعه ...

انتخابات ر

انتخابات ریاست جمهوری و راه های افزایش مشارکت سیاسی بسیج اساتید ...

وبینار برر

وبینار بررسی چالش های حقوق بشری ایران با نظام بین ...

کارگاه روش

کارگاه روش تحقیق کیفی (گراندد تئوری) مدرسه روش تحقیق انجمن علمی ...

همکاران انجمن