SPSiran

دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران روز پنجشنبه در همایش بین المللی چهار دهه رهبری انقلاب اسلامی ایران در قشم افزود: روشنفکران آن زمان عملکرد انقلاب های کمونیستی- لنینیستی و نیز مائوئیستی را مورد مطالعه قرار داده و نظرات علمی خود را بر آن اساس ارائه کرده بودند.
وی ادامه داد: آنان نمی توانستند درک کنند امام خمینی(ره) که در پاریس فقط برای نماز خواندن در جامعه ظاهر می شد، رهبر یک انقلاب باشد.
خرمشاد اظهار داشت: دانشمندان علوم انسانی به ۱۱ روند از آغاز یک انقلاب تا استقرار و سپس ادامه آن رسیده بودند که بر اساس آن در ایران هیچ انقلابی پیشبینی نمی شد و این ابتکار انقلاب ایران است.
وی افزود: انقلاب ایران در زمان شکل گیری و تا روزهای آخر پیروزی یعنی زمانی که سنگربندی شد و انبارهای اسلحه به غارت رفتند برای دنیا غیر قابل تشخیص بود.
خرمشاد ادامه داد: روشنفکران غربی در روز پیروزی انقلاب اسلامی پیشبینی کردند که اگر امام خمینی(ره) آزادسازی فلسطین را به عنوان هدف جنبش معرفی کند هم آرمان فلسطین وارد مرحله جدیدی میشود و هم نهضت اوج میگیرد که هر دو اتفاق نیز افتاد.
وی با بررسی رویدادهای سال نخست انقلاب پس از پیروزی اذعان داشت: توده ای ها در ایران قصد داشتند با ایجاد نیروهای خلق نقاط مختلف ایران، از اطراف کشور به سمت مرکز وارد شوند.
رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران افزود: طرح آنان که برگرفته از طرح انقلاب های کوبا، چین و غیر آن بود میخواستند با از پیرامون به مرکز نفوذ کنند و با تحت فشار قرار دادن حکومت مرکزی، قدرت را به دست بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: انها شناخت درستی از رهبری امام خمینی(ره) نداشتند و به همین دلیل طرح انها با شکست مواجه شد.
خرمشاد گفت: امام راحل با تکیه بر مردم توانست شورش های مختلف را که توسط کمونیست ها طراحی می شد از جنبش خلق ترکمن، خلق عرب و غیر آن، خاموش کند و به اوضاع کشور سامان دهد.

مدیر On فوریه - 14 - 2019

موضوعات

آخرین رویدادها

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • No related posts found

نظرات بسته است

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

اولین همای

اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰ کمیته چشم ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی درآمدی آسیب شناسانه: دولت‌های جمهوری اسلامی؛ فرهنگ، سیاست ...

کارگاه آین

کارگاه آینده پژوهی مبانی، قلمرو، روش و مفهوم شناسی همراه ...

وبینار تخص

وبینار تخصصی سطوح و مقیاس‌های هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و ...

وبینار بای

وبینار بایسته‌های قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انجمن علمی جامعه ...

همکاران انجمن